Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij de belangrijkste informatie over onze onderneming.

 

Wie zijn wij?

 

Den Dulk & Partners is een onafhankelijk financieel adviesbureau gevestigd in Baarn, dat voorziet in Financial coaching voor particulieren en ondernemers met als doel hen bewust te laten omgaan met hun financiële planning, hen daarbij te adviseren, te begeleiden en vooral te coachen. Daarnaast kan Den Dulk & Partners adviseren en bemiddelen in hypotheken, pensioen-, leven-, spaar- en beleggingsproducten van veel geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan enige financiële instelling. Wij streven ernaar voor al onze klanten het best mogelijke advies te geven vanuit de visie dat aangedragen oplossingen vooral flexibel, inzichtelijk en rendabel moeten zijn. Door onze onafhankelijke positie kunnen wij steeds de producten selecteren die het beste voldoen aan deze eisen.

Naam en adresgegevens

Den Dulk & Partners BV

Faas Eliaslaan 13
3742 AR Baarn

Jansweg 52
2011 KN Haarlem

Ceresstraat 13
4811 CA Breda

Bereikbaarheid

 

U kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon: 035-5433511 / 020-3052965

E-mail: info@dendulkenpartners.nl
Internet: www.dendulkenpartners.nl

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 035-54 33515

Lidmaatschappen en registraties

 

Ons kantoor en/of medewerkers is/zijn bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
 • Stichting Erkenningregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
 • Federatie Financieel Planners (FFP)

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016142.

Aard van dienstverlening

 

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • Hypothecair krediet
 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen
 • Spaar- en beleggingsrekeningen

In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht.

Klachten

 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: KiFiD, waarbij wij zijn aangesloten (adres postbus 93257, 2509 AG Den Haag, ons aansluitnummer is 300.010949).

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat verwachten wij van u?

 

Juiste en volledige informatieverstrekking.

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw persoonlijke leefomstandigheden, zoals een verhuizing, huwelijk, echtscheiding of een nieuwe baan.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Hoe worden wij beloond?

 

Vooraf spreken wij met u af waar onze dienstverlening uit bestaat en geven wij u een schatting van de kosten. Deze kosten zullen in combinatie met de wederzijdse rechten en plichten wordt vormgegeven in een offerte/opdrachtbevestiging. Deze kosten zullen wij rechtstreeks bij u in rekening brengen.

In die situaties wanneer naar aanleiding van een advies door ons ook bemiddelt wordt in een schadeverzekering, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoedt door de provisie die wij ontvangen van de financiële instelling. Deze provisie is dan verdisconteerd in de premie en/of rente die door de financiële instelling aan u in rekening wordt gebracht.

Beheerst beloningsbeleid

Samenvatting beloningsbeleid Den Dulk en Partners:
In het kader van onze wettelijke plicht is vastlegging van een aantal punten die betrekking hebben op het beloningssysteem van onze planners, adviseurs en overige medewerkers noodzakelijk. Het beleid dat wij hanteren met betrekking tot beheerste beloning en het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze klanten is hierop gericht. Het beloningsbeleid maakt deel uit van onze bedrijfsprocessen.

Beloning financieel planners en adviseurs
Onze planners en adviseurs worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen.
Deze variabele beloning wordt als volgt berekend:
De variabele beloning is maximaal 20% van het jaarsalaris gemeten over de onderstaande 3 factoren

 1. De klanttevredenheid.
 2. Jaarlijkse beoordeling.
 3. De gerealiseerde jaaromzet (bestaande uit advies-uren, beheervergoedingen en bemiddelingsinkomsten) van de planner of adviseur.

De 3 genoemde factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dus niet mogelijk een deel van de variabele beloning te behalen.
Behaald een planner of adviseur structureel goede scores op bovenstaande factoren, dan wordt zijn of haar vaste salaris verhoogt. Wij geloven in een eerlijke verdeling van inkomsten en risico, en zullen daar altijd op sturen.

Beloning overige medewerkers
Onze overige medewerkers ontvangen een vast salaris en geen variabele beloning. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op deze medewerkers niet van toepassing.

Beloning Freelancers
Wij werken ook met freelancers, dat zijn planners en adviseurs die graag hun zelfstandigheid op deze wijze vormgeven. Met hen spreken we af dat ze een deel van de door hun gerealiseerde omzet (bestaande uit advies-uren, beheervergoedingen en bemiddelingsinkomsten) zelf ontvangen. Zij factureren daartoe doorlopend aan Den Dulk en Partners.

Maatregelen om een beheerst beloningsbeleid te borgen
Ons beloningsbeleid is altijd gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Op basis van een risicoanalyse die wij hebben gemaakt van ons beloningsbeleid hebben wij een aantal maatregelen getroffen die een beheerst beloningsbeleid borgen.

Maatregelen:

 • Tegenwoordig worden wij bij complexe financiële producten rechtstreeks betaald door u, de klant. En dus niet meer door middel van provisies door de aanbieder. Dit betekent een extra waarborg voor u dat u een onafhankelijk advies krijgt. Alleen bij producten met een kleine financiële impact, zoals bij consumptief krediet waar de wetgever dit verplicht stelt, ontvangen wij provisie van de aanbieder.
 • Jaarlijks vindt door de verantwoordelijke(n) een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd.
 • Voorafgaand aan alle werkzaamheden wordt een opdracht tot dienstverlening (OTD) uitgereikt aan de klant waardoor deze weet welke kosten hij zal gaan maken. Van deze OTD wordt niet afgeweken zonderuitdrukkelijke toestemming van de klant.
 • Onze cultuur en bedrijfsfilosofie zijn er op gericht klanten te helpen met hun financiële situatie, niet die van de medewerker. Onze medewerkers zijn daar op geselecteerd bij het aannameproces, zij werken meer als consultant dan als productadviseur of verkoper.
 • Wij werken zonder targets als het gaat om omzet. Er wordt wel gemeten wanneer iemand recht heeft op een extra beloning, maar er zijn geen doelstellingen op gebied van omzet waar een adviseur aan moet voldoen. De doelstellingen voor de medewerkers gaan louter om klanttevredenheid en algemene inzet en vaardigheden.
Kwaliteit

 

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die worden gesteld door Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij deze instantie staan wij ingeschreven en geregistreerd. Deze eisen bestaan enerzijds uit deskundigheidseisen en anderzijds uit nakoming van gedragsregels die erop zijn gericht dat de belangen van de klant zorgvuldig worden behartigd.

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening op elk niveau binnen de organisatie. Al onze medewerkers krijgen interne en externe opleidingen, toegespitst op de functie die zij bekleden en zij worden voortdurend bijgeschoold. Mocht er toch iets verkeerd gaan in onze bemiddeling dan hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.