Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Wij verzoeken u de vragen, voor zover op u van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) naar ons te mailen/op te sturen. U kunt deze per onderdeel direct naar ons mailen via de mailbutton onder het betreffende onderdeel.

Heeft u vragen over de aangifte dan kunt u ons altijd bellen op 035-5433511.

Let op!
Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2014

Uw gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn. Wel graag uw naam en e-mailadres invullen.

ManVrouw

Echtgeno(o)t(e) / partner

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

ManVrouw

JaNee

NeeJa, vanaf (datum)

NeeJa, vanaf (datum)

NeeJa, vanaf (datum)

NeeJa
Zo ja, mail ons een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen

JaNee

JaNee, welke periode wel? (data)

NeeJa, vanaf (datum)

NeeJa, vanaf (datum)

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

1e Kind

2e Kind

3e Kind

4e Kind

5e Kind

In alle gevallen:
mail ons een kopie van de jaaropgave(n) 2014 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s)

Auto van de zaak
Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik
Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Andere inkomsten
JaNee
Zo ja, mail ons dan s.v.p. een specificatie van de ontvangen inkomsten en/of de betaalde kosten

Levensloopverlof
NeeJa, ten bedrage van €

Ouderschapsverlof
NeeJa
Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen
Bestand(en) versturen

Alimentatie
NeeJa

Van:

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

Mail ons een kopie s.v.p.


Mail ons een kopie jaaropgaaf s.v.p.


Mail ons een kopie jaaropgaaf s.v.p.


Mail ons kopie nota's s.v.p.


Mail ons een kopie van de notariële akte s.v.p.

Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

NeeJa

NeeJa

NeeJa, verhuurd voor een periode van

Als u in 2014 een woning heeft verkocht of gekocht:
Mail ons een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning

Als u in 2014 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:
Mail ons een kopie van de bewijsstukken s.v.p.
Bestand(en) versturen

NeeJa
Zo ja: mail ons een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

NeeJa
Zo ja: mail ons een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Monumentenpand
NeeJa
Zo ja, mail ons dan de volgende documenten, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt:

 • een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister
 • een overzicht van de kosten: onderhoudskosten, lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten
 • een opgave van ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Bestand(en) versturen

Tweede woning
NeeJa
Zo ja, een overzicht van:

 • Het (de) adres(sen)
 • Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2013 (waardepeildatum).


Mail ons een kopie s.v.p.

Monumentenpand
NeeJa
Zo ja, vul de volgende gegevens in of mail ons de (kopie) documenten:

 • Het (de) adres(sen)
 • Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
 • Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2013 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen.
 • Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2014, indien het geen woning betreft.
 • De onderhoudskosten
 • Ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)


Bestand(en) versturen

Andere onroerende zaken
NeeJa
Zo ja, vul de volgende gegevens in:

 • Het (de) adres(sen)
 • De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2012


Mail ons een kopie van eventuele documenten

Als u vermogen ter beschikking stelt aan een uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn.

NeeJa

Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer:

 • De N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV
 • Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: “onderneming partner” of “BV van vader” )
 • De waarde(n) per 1 januari 2014 en 31 december 2014 van het terbeschikkinggestelde vermogen
 • De meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak
 • De opbrengsten en de kosten


Bestand(en) versturen

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

 • Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2014 (kopie jaaroverzicht mailen)
 • Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2014 (specificatie)
 • Contant geld voor zover meer dan € 500 per 1 januari 2014


Bestand(en) versturen

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

 • Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2014 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
 • Het bedrag van de in 2014 ingehouden dividendbelasting
 • Het bedrag van de in 2014 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
 • Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
 • Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden


Bestand(en) versturen

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden
Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)
Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging

Schulden
Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

Ziektekosten
Als u in 2014 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Met ingang van 2009 worden niet meer als ziektekosten aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafeniskosten. Ook de eigen bedrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor inkomens tot € 7.457 is de drempel € 125. Voor inkomens boven € 7.457,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven € 39.618 bedraagt de drempel € 654 plus 5,75% over het meerdere boven € 39.618. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.


Mail ons een specificatie van de betaalde bedragen

Scholingskosten
Heeft u meer dan € 500,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.


Mail ons een specificatie van de betaalde bedragen

Alimentatie
NeeJa

Aan:

Lijfrentepremies

 • De in 2014 betaalde premies
 • Mail ons een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
 • De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2013


Bestand(en) versturen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 • De in 2014 betaalde premies
 • Mail ons een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt


Bestand(en) versturen

Giften
Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)


Mail ons een specificatie van de betaalde bedragen

Levensonderhoud minderjarige kinderen
Draagt u voor minimaal € 408,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld ‘kinderalimentatie’. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties etc.

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Alles uitklappen